Библиотека УСН

УСН Корица
Поредицата УСН или Уедрени сметни норми е най – известната поредица с разходни норми излизала до момента. Тя е съставена от книги разделени по теми, които обхващат спектъра от гранжданското до промишленото строителство.

Разходните норми поместени в УСН са събрани в анализи. Анализите от своя страна дават информация за необходимите количества за труд, материали и механизация. Това ги прави подходящи, както за бюджетиране, така и за офериране за разлика от ТНС, които обхващат единствено разходите за труд.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


УСН03

Пътно и железопътно строителство


УСН04

Водноенергиино, мелоративно и тунелно строителство


УСН05

Водопроводи, канализации, преч. станции и пром. тръбопроводи


УСН06 и 07

Монтаж на силнотокови и общостроителни работи по кабелни линии


УСН08

ОВ и клим. Инст.,кухн.,хлад. и перални уредби, монтаж на асансьори


УСН09

Тръбопроводи и арматура


УСН11

Пещостроителни работи по топлотехнически устройства и хим. съоражения


УСН12

Монтаж на метални конструкции


УСН13

Монтаж на енергийни, отоплителни и промишлени котли


УСН14

Водни турбини и генератори, напорни тръбопроводи, затворни съоражения


УСН15

Монтаж на парни турбини и генератори


УСН23

Монтаж на подемно – транспортни механизми


УСН24

Монтаж на КИПиА


УСН32

Пусково-наладъчни работи


УСН34

Електромонтажни работи


УСН35

Монтаж на мрежи ниско напрежение и електропроводи до 400 KV


УСН36

Трансформаторни постове и електрически подстанции


УСН37

Монтаж на ТТ, радиотранслационни и слаботокови кабелни линии


УСН38

Монтаж на стационарни ТТ съоръжения


УСН39

Монтаж на контактна мрежа 25 kV 50 Xz по жп линии


УСН42

Монтаж на компресори, помпи и вентилатори