Защо се промениха разходните норми и стандарта за армировъчната стомана Част 1ва

Защо се промениха разходните норми и стандарта за армировъчната стомана – Част 1ва

Съвременните параметри и изискванията за сигурност на сградите налагат прилагането на нови конструктивни решения, които не се обхващат в пълнота от досега съществуващите, остарели сметни норми. Едновременно с това у нас вече действат и нови стандарти за армировка, които са европейски или са хармонизирани с европейските норми. Въведен е и европейски стандарт за проектиране на стоманобетонни конструкции Еврокод 2.

От Май 2007 г. е въведен нов стандарт БДС 9252 за горeщовалцуваната, термично оякчена, оребрена и заваряема армировъчна стомана клас В500В и В500С.

Трябва да се подчертае, че тази армировка съответства на стандартизираните европейски критерии за заваряемост и за пластичност при огъване. Този клас армировка е с напълно аналогични характеристики с въведената армировка клас Т-IV през 1996 г.

Според Еврокод 2, приложението на традиционните армировъчни стомани AI, AII и AIII при проектиране и изпълнение отпада. Тяхната граница на провлачване от 390 до 410 МРа се заменя с тази на армировка клас AIV или клас В500В и S500S, която е с граница на провлачване 500 МРа.

Това е необходима предпоставка за промяна на базите със строителни анализи и разходни норми.

Видове армировка според сложността им за заготовка

Армировките могат да бъдат разделени на IV класа според сложността им на монтиране. Това деление се залага в разходните норми и помага за прецизирането при остойностяването на сметки или бюджети.

А. Клас I

обикновена армировка – основи, плочи (с обикновена или кръстосана армировка), греди, вкл. конзолните им части, при плочогредови конструкции, стени с единична армировка, правоъгълни колони с височина до 6 м, пояси, главни греди на плочогредови мостове с подпорно разстояние до 15 м, щурцове и други армировъчни работи при смесени и скелетни конструкции.

За пример може да се разгледа РСН 032 114 за монтаж на арматури BSt 500S (S500) 14 – 16 мм. Анализът е със сложност Клас I.

РСН 032 114 КГ МОНТАЖ АРМАТУРА BSt 500S (S500) 14-16 ММ
Труд Нвр 0.0245
7114-2001 АРМАТУРИСТ – СТЕПЕН 01 Ч.Ч.
0.0082
1
7114-2001 АРМАТУРИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч.
0.0163
1
Материали рн дср
25.11.91.00.11 АРМИРОВКА 14 -16 ММ (ЗАГОТОВКА) BSt 500S(S500) КГ
1.0000
1.1
24.34.11.50.01 ТЕЛ – АРМИРОВЪЧНА КГ
0.0030
1.1
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 tm МСМ
0.0001
1

Б. Клас II

средна армировка – стени и плочи с двойна армировка, греди в крива, пилоти, гъбообразни и сводови плочи, наклонени и начупени конструкции, колони с височина над 6 м, колони, на които стремената са с повече от 4 ъгъла, както и колони с вътрешни и външни стремена, прави кръгли колони с постоянно сечение, главни греди на плочогредни мостове с подпорно разстояние от 15 до 25 м, самостоятелни греди и армировки на стълбища, сгради с дървени гредоредни и сглобяеми конструкции, парапети, асансьорни стени, както и фундаменти, в които се насаждат стоманобетонни или метални колони.

РСН 032 114-1 КГ ДОБАВКА ЗА МОНТАЖ СР.СЛОЖНА АРМАТУРА B500(S500) 14-16 ММ
Труд Нвр 0.0025
7114-2001 АРМАТУРИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч.
0.0025
1

В. Клас III

сложна армировка – водни кули, охладителни кули, водни тунели, сифони, стави, пенделни лагери и колектори, спирално – армирани резервоари, наклонени и с променливо сечение колони, противоземетръсни шайби, дъговидно извити греди за покриви, самостоятелни кранови греди и колони, капители за колони, при гъбообразни плочокуполи, монолитни черупки, подове, покриви и стени на силози, шедове, корнизи, машинни фундаменти, главни греди на плочогредни мостове с подпорно разстояние над 25 м, касетирани плочи, естакади с височина до 6 м и фундаменти за комини, вкл. фукса до първоначалния пръстен и армировката на сифони, дюкери и покривни плочи с наклон до 30°, плочи за пакет по системата ППП.

РСН 032 114-2 КГ ДОБАВКА ЗА МОНТАЖ СЛОЖНА АРМАТУРА B500(S500) 14-16 ММ
Труд Нвр 0.0053
7114-2001 АРМАТУРИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч.
0.0053
1

Г. Клас IV

особено сложна армировка – резервоари, фахверкови конструкции, трансформаторни камери, армировка за части на силози и бункери, сложни машинни фундаменти – динамично натоварени фундаменти, компресорни фундаменти, естакади с височина над 6 м, както и наклонени и конзолни естакади, армировка за покривни плочи с наклон над 30°.

РСН 032 114-3 КГ ДОБАВКА ЗА МОНТАЖ ОСОБЕНО СЛОЖНА АРМАТУРА B500(S500) 14-16 ММ
Труд Нвр 0.0081
7114-2001 АРМАТУРИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч.
0.0081
1


Във втората част от тази статия ще продължим с таблиците за тегла на армировките.