ЦЕНООБРАЗУВАНЕ R.S.Means

Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? – Част 3та

.

Ценообразуване с R.S.Means

.

В предишните две статии ви разказахме за стандарта Master Format и приложението му в строителното ценообразуване на САЩ и Канада. Този стандарт указва начина на изготвяне и  организиране на спецификации, договори и друга писмена информация за строителни проекти.

Той е в основата при изготвяне на строителните ценоразписи. Съгласно този стандарт строително монтажни дейности са разделени в 50 раздела. Всеки един раздел обхваща различни области от строителните дейности. Примерно такива раздели са:

» раздел 03: Бетотонови конструкци
» раздел 04: Зидарии и т.н.

С Master Format всички участници в строителния процес могат да ползват  една и съща база данни за строителните работи и да работят по едни и същи правила. По този начин се оптимизират финансовите разходи, разходите за  времето и не се позволяват спекулации с ценообразуването. Една от най-популярните фирми за изготвяне на строителни ценоразписи, ползвайки Master Format, е R.S.Means.

Ежегодно тя актуализира и издава справочници с цените на строително монтажните работи, строителните материалите и останалите компоненти на строителното ценообразуване. R.S.Means е една от най-точните координирани системи за инженеринг и определяне на разходите.

Колкото и да е специализирана темата за строителното ценообразуване, може би ще бъде интересно за определен кръг читатели как се изготвят строителните анализи и как се определя цената на преките разходи в строителството от R.S.Means. Има доста различия с нашето ценообразуване и много полезни неща, които могат да бъдат  използвани.

Преки разходи в строителното ценообразуване

Преките разходи обхващат разходите за труд, материали и механизация. Както споменахме по горе, R.S.Means  е една от най-точните системи за инженеринг при определяне на строителни разходи. Първият компонент от преките разходи е труда. Необходимо е да дефинираме някои основни понятия, които са свързани с труда и са включени при определяне на цената.

Бригада – Екип от работници, необходими за извършване на определен вид строителна дейност. Броят и квалификацията на работниците, участващи в състава на бригадата, са от съществено значение при определяне цената на труда.

В сборниците за ценообразуване по R.S.Means бригадите са предварително обозначени за съответните раздели по видове дейности.

Интересно е, че за всеки вид дейност има указана бригада (състав, квалификация и оборудване) и производителност на бригадата. По този начин всеки може да определи всички параметри за получаване цената на труда. Когато за определен вид дейност не се изисква екипна работа и позицията е индивидуална, тогава просто се записва специалност на работника. Бригадите при ценообразуване по R.S.Means са обозначени с буквен код. Например Бригада С-1.

» Това е бригада за изпълнение на кофражни работи и се състои от:
.
Бригада С-1
Кофражисти – 3-ма работници
Общо строители – 1 работник
Механизирани инструменти – 3 бр.

» Друг пример  е за бригада арматуристи:
.
Бригада С-4
Бригадир – 1 работник
Арматуристи  – 3- ма  работници
Арматурно оборудване – 1 бр

За различните видове дейности съставът и оборудването на тези бригади е различно и това променя часовата ставка на бригадата и нейната производителност.

От показаните по-горе примери се вижда, че за всяка бригада е указано необходимостта от механизиран инструмент, използван от бригадата. Производителността  в повечето случаи зависи от комплектацията на бригадата с необходимия инструмент.

.


Намерете още информация за ценообразуването в РСН 091: сухо строителство, която можете да
.
Поръчате или Първо да разгледате

.


.

Като се замислим логиката, която използват от R.S. Means, е много правилна като включват механизираният инструмен като функция от броя на работниците и вида дейност. Всеки работодател се стреми да оптимизира състава на бригадата и да я обезпечи с оптималният инструмент. Колкото по-технологично оборудвана е една бригада, топлкова производителността е по- висока.

Дневна производителност на бригадата – това е изпълненото количество работа от бригадата за един ден по определна позиция. Този показател се появява във всеки анализ при определяне на цената на труда. Дневната производителност е основния  и най-реален показател, който служи за основа при изчисляването цената на труда.

Продължителност на работа – продължителността на работа е времето необходимо за изпълнение от бригадата на оределеният вид работа. Продължителността  на работа се измерва в дни (часове) като се получва като се раздели общото количество указана работа на дневната производителност на бригадата.

Норма време (Нвр) – норма времето е  необходимото време за изпълнение на определен вид работа. Измерва се в човеко-часове  и се получава като се раздели общото количество необходими човеко-часа на бригадата  на дневната производителност.

Часова ставка (ч.ч.) – стойността за заплащане на един работник за един час.
.
.

Изчисляване стойността на човеко-час по  R.S.Means

След като се запознахме с основни понятия, които са включени при определяне цената на труда, ще ви покажем в табличен вид как се изчислява стойността на човеко-час за бригадата С-1.

От таблицата е видно, че стойността на човеко-час за бригадата е 24.71 $, от които за труд са 23.65 $ и 0.86 $ за механизиран инструмент.

Таблица 01: Бригада

Код на бригадата Преки разходи Стойност [$]
БРИГАДА С-1
1 час
1 ден
За 1 ч.ч.
3- кофражисти
25.20 $
604.80 $
23.65 $
1-общостроител
19.80 $
158.40 $
3- механизир. инструменти 
27.60 $
0.86 $
Всичко -32 човеко-часа за ден
790.80 $
24.71 $

.
.

Изчисляване стойността на вид работа R.S.Means

Пример: Да се изчили стойността на труда за „Кофраж стени“ при количество 100 м2

Бригада С-1–  32 ч.ч. на ден

Дневна производителност за позицията – 28.34 м2 кофраж на бригадата за 1 ден
Общо количество кофраж за остойностяване 100 м2
.
Нвр = 32 ч.ч. / 28.34 м2 = 1.129 ч.ч.  за 1 м2
Стойност за 1 м2 кофраж = Нвр * часова ставка = 1.129 * 23.65$ = 26.70$  (труд)
Стойност за 1 м2 кофраж = Нвр * часова ставка  =  1.129 * 0.86$  = 0.97 $ (механиз. инстр.)
.
Всичко за 1 м2 кофраж = 27.67 $
Всичко за 100 м2 кофраж = 100 * 27.67 $ = 2 767.00 $

С тези по-просто описани примери се показва начина на ценообразуване на труда на строителните видове работи по R.S. Means. Разбира се зад всичко това стои една огромна електронна база от данни и всички процеси по ценообразуването са автоматизирани. В следващите статии ще се разгледат начините на ценообразуване на машини и материали.

.


Намерете още информация за ценообразуването в РСН 091: сухо строителство, която можете да
.
Поръчате или Първо да разгледате

.


.